||| Natrag: Kotiranje | Gore: Osnove tehničkog crtanja | Naprijed: Računarska grafika |

 

ELEKTRIČNE SHEME, DIJAGRAMI I TABLICE

Značajan dio crtežnog dijela tehničke dokumentacije u elektrotehnici predstavljaju:

U shematskim prikazima uređaja i sustava važnu ulogu ima primjena grafičkih simbola. Grafički simbol predstavlja standardni oblik koji zamjenjuje skupinu istovrsnih elemenata. Pored simbola upisuje se oznaka koja označava i identificira pojedini element. Podaci o različitim svojstvima pojedinih elemenata upisuju se u popise elemenata. Da bi se osiguralo ujednačeno korištenje oblika grafičkih simbola i razumijevanje shema oblici grafičkih simbola u tehničkim crtežima propisuju se normama. Razvijen je niz nacionalnih normi. Da bi se osigurala ujednačenost na međunarodnoj razini razvijene su i međunarodne norme u okviru IEC (International Electrotechnical Commision). Pregled nekih simbola i oznaka u skladu s IEC normama prikazan je u tablici 1.6.

 a) Grafički simboli osnovnih elemenata električnih krugova.

b) Grafički simboli mjernih instrumenta i pretvornika.

 c) Grafički simboli poluvodičkih elemenata.

 d) Grafički simboli digitalnih sklopova.

Tablica 1.6  Pregled nekih simbola i oznaka u skladu s IEC normama.

U inženjerskoj praksi razlikujemo više skupina električnih shema:

Pregledne sheme predstavljaju pojednostavljene prikaze uređaja ili sustava koje omogućavaju jednostavno razumijevanje djelovanja. Dijelovi uređaja ili postrojenja prikazuju se simbolima. Primjer pregledne sheme prikazan je na slici 1.15.

Slika 1.15 Primjeri preglednih shema

Strujne sheme predstavljaju detaljan prikaz djelovanja uređaja ili sustava. Elementi i dijelovi uređaja ili sustava prikazuju se simbolima. Strujna shema pruža podatke nužne za održavanje, ispitivanje, te pronalaženje kvara. Primjer strujne sheme prikazan je na slici 1.16.

Slika 1.16. Primjer strujne sheme.

Nadomjesne sheme predstavljaju pojednostavljene prikaze strujnih krugova koje pružaju podatke na temelju kojih se može provoditi analiza. Pojedini elementi i veličine predstavljaju se simbolima. Primjer nadomjesne sheme prikazan je na slici 1.17.

a)

b)

Slika 1.17 Primjer nadomjesne sheme.

Položajni nacrt predstavlje prikaz smještaja dijelova uređaja ili sustava na mjestu ugradnje. Primjeri položajnih nacrta uključuju: smještaj komponenata na tiskanoj pločici, nacrt tiskanih veza, smještaj opreme unutar ormara, smještaj ormara u prostoriji i drugo. Primjer položajnog nacrta prikazan je na slici 1.18.

a)

b)

Slika 1.18  Primjer položajnog nacrta: a) raspored elemenata na tiskanoj pločici,  b) tiskane veze.

Funkcionalni blok dijagram prikazuje unutrašnju arhitekturu sklopa ili sustava pomoću osnovnih funkcionalnih elemenata ili blokova. Primjer funkcionalnog blok dijagrama oka prikazan je na slici 1.19.

Slika 1.19  Primjer funkcionalnog blok dijagrama.

Dijagram toka prikazuje slijed i međusobne odnose pojedinih operacija npr. u okviru računalnog programa. Primjer dijagrama toka prikazan je na slici 1.20.

Slika 1.20  Primjer dijagrama toka.

Vremenski dijagram prikazuje vremenski tijek jednog ili više signala ili stanja pojedinih uređaja ili sklopova. Primjer vremenskog dijagrama prikazan je na slici 1.21.

Slika 1.21  Primjer vremenskog dijagrama.

Dijagram stanja pokazuje moguća stanja sustava i odnose među pojedinim stanjima, odnosno moguće načine prijelaza među pojedinim stanjima. Primjer dijagrama stanja prikazan je na slici 1.22.

Slika 1.22  Primjer dijagrama stanja.

 


Povratak na: Početak stranice | Sadržaj

        ||| Natrag: Kotiranje | Gore: Osnove tehničkog crtanja | Naprijed: Računarska grafika |